Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

Lợi ích dành cho bạn:

 • Có khả năng xác định chính xác và hiệu quả các vấn đề quan trọng liên quan đến kinh doanh và rút ra kết luận từ các số liệu - chẳng hạn như số liệu thực hiện, kết quả tài chính và các báo cáo phân tích.
 • Có khả năng giám sát hiệu quả và tiến độ dựa trên số liệu, chẳng hạn như biểu đồ và bảng biểu.
 • Có khả năng trình bày rõ ràng và truyền đạt các vấn đề liên quan đến kinh doanh trong biểu đồ và bảng cho các đơn vị chủ chốt liên quan.

Danh sách dịch vụ ()

 • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.duration) ? item.duration : 0 }}
 • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 | money }}
 • {{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
{{ item.name }}
{{ item.price | money }} VND Miễn Phí
Xem thêm

Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích được thiết kế để đo lường khả năng giải thích, phân tích và rút ra các kết luận logic dựa trên thông tin được cung cấp trong các bảng, biểu đồ và hình vẽ.

Bài đánh giá này cơ bản thường được áp dụng cho các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí không phải là quản lý (không bao gồm nhóm ngành ngân hàng, tài chính và tư vấn). Trong những câu hỏi của kiểm tra này, các ứng viên nhận được một kịch bản ngắn và yêu cầu chứng minh khả năng tính toán đơn giản, như nhân / chia số, tính toán số tăng trung bình hoặc tăng phần trăm. Thông thường, các ứng viên được phép sử dụng máy tính trong loại bài kiểm tra số này.

Khả năng phân tích và tính toán mức độ khó trung bình có thể được áp dụng cho các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí không phải quản lý cũng như chuyên gia. Bài kiểm tra này bao gồm các kịch bản câu hỏi ngắn hơn nhưng cũng phức tạp hơn. Các ứng viên không được yêu cầu phải chứng minh kỹ năng số học của họ, mà là khả năng để hiểu được thông tin số liệu một cách nhanh chóng và đưa ra các quyết định hợp lý và chính xác.

Khả năng phân tích và tính toán phức tạp thường rất phổ biến, cung cấp cho ứng viên thông tin số dưới dạng đồ thị và bảng biểu. Trong loại kiểm tra này, ứng viên được yêu cầu thực hiện một số quyết định liên quan đến kinh doanh dựa trên thông tin được cung cấp. Loại kiểm tra này thường được áp dụng cho các ứng viên ứng tuyển vào các vị trí chuyên gia và quản lý cấp cao.

Dữ liệu số được tạo bởi các hệ thống tổ chức hoặc được truyền đạt bởi các đối tác chủ chốt luôn là nguồn thông tin quan trọng để thúc đẩy kết quả, theo dõi tiến độ và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Do đó, nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có khả năng thu thập, giải thích, phân tích và trình bày có hiệu quả các dữ liệu số này.

Kết quả của bài đánh giá khả năng phân tích và tính toán giúp nhà tuyển dụng để khám phá mức độ mà ứng viên có thể:

• Có khả năng xác định chính xác và hiệu quả các vấn đề quan trọng liên quan đến kinh doanh và rút ra kết luận từ các số liệu - chẳng hạn như số liệu thực hiện, kết quả tài chính và các báo cáo phân tích.
• Có khả năng giám sát hiệu quả và tiến độ dựa trên số liệu, chẳng hạn như biểu đồ và bảng biểu.
• Có khả năng trình bày rõ ràng và truyền đạt các vấn đề liên quan đến kinh doanh trong biểu đồ và bảng cho các đơn vị chủ chốt liên quan.

Nhóm mục tiêu: Giám đốc, Quản lý, Chuyên gia, Sinh viên tốt nghiệp và Quản trị viên tập sự

Cấu trúc bài đánh giá: Bài đánh giá khả năng phân tích và tính toán bao gồm 10 câu hỏi liên quan đến biểu đồ, bảng biểu, và thời lượng hoàn thành là 10 phút.

Ngành công nghiệp liên quan

 • Tài Chính & Ngân Hàng
 • Hàng Không
 • Công Nghiệp ô Tô
 • Truyền Thông Và Báo Chí
 • Giáo Dục & Đào Tạo
 • Vận Tải & Giao Nhận
 • Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Học Đời Sống
 • Sản Xuất
 • Dầu Khí
 • Tổ Chức Công Và Phi Lợi Nhuận
 • Bán Lẻ
 • Viễn Thông
 • Các Chức Năng Phòng Ban
 • Dịch Vụ Tư Vấn
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng
 • Truyền Thông Đại Chúng