Nâng cấp
Test đã làm

Tên Bài Test

Kết Quả

Ngày Hoàn Thành

Thao Tác

{{item.question_package.name ? item.question_package.name : ''}}

Phần Trăm:

Ngày Hoàn Thành:


Không tìm thấy kết quả

Tên Bài Test

Ngày Hoàn Thành

Thao Tác

{{item.competency_service? item.competency_service.name : ''}}

Ngày Hoàn Thành:


Không tìm thấy kết quả