Nâng cấp
Test được mời

Tên Bài Test

Kết Quả

Ngày được mời

Ngày hết hạn

Thao Tác

Điểm:

Ngày được mời: {{formatDate(item.invited_at*1000)}}

Ngày hết hạn: {{formatDate(item.expired*1000)}}


Không tìm thấy kết quả

Tên Bài Test

Tên Công Ty

Ngày được mời

Ngày hết hạn

Thao Tác

Tên Công Ty: {{item.user_invite ? item.user_invite.company.company_name : ''}}

Ngày được mời: {{formatDate(item.invited_at*1000)}}

Ngày hết hạn: {{formatDate(item.expired*1000)}}


Không tìm thấy kết quả