Nâng cấp
Người đánh giá

Tên Bài Test

Tên Công Ty

Điểm

Ngày được mời

Ngày hết hạn

Thao Tác

Tên Công Ty:

Điểm: {{item.report !== null ? coverScore(item.report.score) : ''}}

Ngày được mời: {{formatDate(item.invited_at*1000)}}

Ngày hết hạn: {{formatDate(item.expired*1000)}}


Không tìm thấy kết quả