avatar
avatar

Năng lực tổng hợp

Tên Dịch Vụ Ngày Mua Ngày hết hạn Thao Tác
{{item.name}} {{formatDate(item.active_at*1000)}} {{formatDate(item.expired*1000)}}
Không tìm thấy kết quả
Tên Dịch Vụ Điểm Số Phần Trăm Ngày Hoàn Thành Thao Tác
{{item.question_package.name ? item.question_package.name : ''}}
Lượt {{(index + 1)}}
{{formatDate(item_sub.created_at)}}
Không tìm thấy kết quả
Tên Dịch Vụ Tên Công Ty Điểm Số Ngày Hoàn Thành Ngày hết hạn Thao Tác
{{item.user_invite ? item.user_invite.company.company_name : ''}} {{formatDate(item.invited_at*1000)}} {{formatDate(item.expired*1000)}} Xem Báo Cáo Test Ngay
Không tìm thấy kết quả