avatar
avatar

Mức độ phù hợp công việc

Tên Dịch Vụ Ngày Mua Ngày hết hạn Thao Tác
{{item.competency_service.name ? item.competency_service.name: ''}} {{formatDate(item.active_at*1000)}} {{formatDate(item.expired*1000)}}
Không tìm thấy kết quả
Tên Bài Test Điểm Số Phần Trăm Ngày Hoàn Thành Thao Tác
{{item.competency_service? item.competency_service.name : ''}} {{coverScore(item.score)}} {{coverScore(item.percent)}} {{formatDate(item.created_at)}}
{{"Time" + index}} {{coverScore(item_sub.score)}} {{coverScore(item_sub.percent)}} {{formatDate(item_sub.created_at)}}
Tên Dịch Vụ Tên Công Ty Điểm Số Ngày Hoàn Thành Ngày hết hạn Thao Tác
{{item.report !== null ? coverScore(item.report.score) : ''}} {{formatDate(item.invited_at*1000)}} {{formatDate(item.expired*1000)}} Xem Báo Cáo Test Ngay Test Ngay