Đánh giá tài năng & khả năng

Các bài đánh giá Khả năng và Năng khiếu được thiết kế để đánh giá hiệu quả tư duy và lý luận logic của một cá nhân. Những bài đánh giá này bao gồm nhiều câu hỏi theo dạng trắc nghiệm và được quản lý như trong điều kiện thi cử. Thời gian của các bài đánh giá này được kiểm soát rất chặt chẽ. Một bài đánh giá thông thường có thể kéo dài 15-30 phút cho 15-30 câu hỏi. Kết quả đánh giá cá nhân sẽ được so sánh với kết quả đánh giá của nhóm tham chiếu để có thể đưa ra đánh giá về các năng lực của cá nhân đó.

Cá nhân tham gia có thể được yêu cầu trả lời các câu hỏi trên giấy hoặc trực tuyến. Những ưu điểm của đánh giá trực tuyến gồm có: kết quả ngay tức thì và trong thực tế bài đánh giá có thể được thực hiện tại công ty dịch vụ việc làm hoặc thậm chí là tại nhà. Điều này làm cho việc đánh giá trực tuyến trở nên đặc biệt phù hợp với việc sàng lọc ban đầu vì phương pháp này rõ ràng là rất hiệu quả về mặt chi phí và thời gian.

Các bài đánh giá khả năng và năng khiếu có thể được phân loại thành hai loại: Bài đánh giá tốc độ và Bài đánh giá năng lực. Đối với các bài đánh giá tốc độ, các câu hỏi tương đối dễ hiểu và bài đánh giá tập trung vào số lượng câu hỏi mà bạn có thể trả lời chính xác trong một khoảng thời gian cho trước. Các bài đánh giá tốc độ thường được sử dụng trong việc chọn lựa nhân lực cho các công việc hành chính hoặc văn phòng. Trong khi đó, một bài đánh giá năng lực sẽ có thêm một vài câu hỏi phức tạp hơn. Các bài đánh giá năng lực thường được sử dụng cho các công việc quản lí hoặc chuyên ngành.

Có ít nhất 5000 bài đánh giá năng khiếu và khả năng trên thị trường. Một số trong đó chỉ đánh giá một khả năng cụ thể (ví dụ như khả năng ngôn ngữ, khả năng suy luận về con số, ...) trong khi những bài đánh giá khác lại được tạo thành từ các loại câu hỏi khác nhau.

Bài kiểm tra cho ứng viên

Bài Đánh Giá Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi 01

12 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật 01

20 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Bài Đánh Giá Khả Năng Làm Việc Chi Tiết

20 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ 01

8 câu hỏi - Hạn sử dụng : 3 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích 01

10 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 03 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Hệ Thống 01

10 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 03 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic 01

10 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 03 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ 01

10 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 01 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phản Biện 01

8 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 6 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
20,000 VND

Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lí Tình Huống 01

8 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 3 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Hợp 01

24 câu hỏi - Hạn sử dụng : 3 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
50,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi

36 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Kỹ Thuật

60 câu hỏi & giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Ngôn Ngữ

90 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

380 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tính Toán & Phân Tích

130 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Hệ Thống

90 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Logic

90 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ

Trên 50 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng : 6 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Xử Lí Tình Huống

90 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phản Biện

40 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Xử Lí Tình Huống

40 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Các Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Hợp

96 câu hỏi kết hợp - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
190,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Kỹ Thuật )

96 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Ngôn Ngữ )

148 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tính Toán-Phân Tích )

416 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tính Toán-Phân Tích )

166 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Hệ Thống )

126 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Logic )

126 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Phi Ngôn Ngữ )

86 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Tư Duy Phản Biện )

76 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Chẩn Đoán Lỗi & Xử Lí Tình Huống )

76 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Hệ Thống )

150 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Logic )

150 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Phi Ngôn Ngữ )

110 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Tư Duy Phản Biện )

100 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Kỹ Thuật & Xử Lí Tình Huống )

100 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Khả Năng Kỹ Thuật )

440 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Khả Năng Ngôn Ngữ )

492 questions with detailed explanation - Duration: 9 months
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Khả Năng Tính Toán-Phân Tích )

510 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Tư Duy Hệ Thống )

470 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Tư Duy Logic )

470 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Tư Duy Phản Biện )

540 câu hỏi - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Làm Việc Chi Tiết & Xử Lí Tình Huống )

420 câu hỏi & giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Kỹ Thuật )

172 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Tư Duy Hệ Thống )

202 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 6 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Tư Duy Logic )

202 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Ngôn Ngữ & Tư Duy Phản Biện )

152 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Kỹ Thuật )

190 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Ngôn Ngữ )

242 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Tư Duy Hệ Thống )

220 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Tư Duy Logic )

220 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tính Toán-Phân Tích & Tư Duy Phản Biện )

170 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Hệ Thống & Tư Duy Phản Biện )

130 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Logic & Tư Duy Hệ Thống )

180 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Logic & Tư Duy Phản Biện )

130 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Tính Toán-Phân Tích )

180 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Tư Duy Hệ Thống )

140 câu hỏi kèm giải thích đáp án chi tiết - Hạn sử dụng : 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Ngôn Ngữ )

152 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tính Toán-Phân Tích )

170 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tư Duy Hệ Thống )

130 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tư Duy Logic )

130 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Khả Năng Xử Lí Tình Huống & Tư Duy Phản Biện )

80 câu hỏi kèm giải thích chi tiết - Hạn sử dụng: 9 tháng
30 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Làm Việc Chi Tiết )

430 câu hỏi & giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Ngôn Ngữ )

172 Câu hỏi kèm giải đáp chi tiết - Thời hạn sử dụng : 9 tháng
15 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Tư Duy Logic )

140 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
10 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Kết Hợp 2 Loại Bài Test ( Tư Duy Phi Ngôn Ngữ & Khả Năng Tư Duy Phản Biện )

90 câu hỏi + giải thích chi tiết - Thời hạn sử dụng: 9 tháng
20 Phút | Bài kiểm tra
290,000 VND

Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá

Hơn 1100 câu hỏi - Thời hạn sử dụng: 1 năm
30 Phút | Bài kiểm tra
590,000 VND
image
No Name
Giá : VND
0